Besiktning av lekplatser

Vi utför professionell lekplatsbesiktning och kontroll av lekplatser för kommunala och privata lekplatser.
Våra kunder är kommunal parkförvaltning, bostads- och samfällighetsföreningar, campingplatser och skolor.

Välkommen att kontakta Lekplats.se. Vi besvarar ditt email så fort vi kan!

För snabbaste support:

  • Maila oss på: info@lekplats.se
  • Ring oss på: 031-550700
  • Adress till huvudkontor: Readymade AB / Maskingatan 12 / 51162 Skene
Välkommen att kontakta oss
 

cforms contact form by delicious:days

Kontrollen utförs med utrustning i form av provknoppar och med branschens största kunskap om aktuell säkerhetsstandard SS-EN1176/77.

Du får smidigt tillgång till all dokumentation – online och per post.
Med egen inloggning på vår webbplats kan du på ett enkelt sätt ta del av ditt besiktningsprotokoll i form av bild-, film- och textmaterial. Ditt material finns också tillgängligt för nedladdning som PDF.

Vi kan också hjälpa er att säkerställa kvalitet och säkerhet på Er lekplats genom rutinmässig visuell tillsyn, funktionsbesiktning samt genom löpande underhåll och översyn. Vill du se exempel på ett par av våra besiktningsarbeten så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Readymade AB är medlem av SIS/TK 379 och arbetar aktivt med att utveckla svensk säkerhetsstandard SS-en1176:2008 på nationell och europeisk nivå.

Svensk säkerhetsstandard SS-en1176

NY PRISKATALOG UTE NU – ladda hem NYHETER & STORFAVORITER 2016?

 

Säkerhet på lekplatser – frågor och svar

– Finns det säkerhetskrav för lekplatser?

Ja. Det finns krav för både lekredskap och lekplatser. Lagen kräver också att de underhålls. I lagar och föreskrifter sägs det att riskerna för att någon skadar sig ska begränsas. Vilken säkerhetsnivå som måste uppfyllas finns specificerat i en uppsättning svenska standarder. I princip är standarder frivilliga att följa. Men de fungerar i praktiken som styrdokument. Det innebär att det är fritt att ordna en lekplats på ett annat sätt än vad som sägs i standarden, till exempel helt utan lekredskap. Men säkerhetsnivån måste vara likvärdig med det som sägs i standarden.

Ansvar för lekplats

– Vem ansvarar för lekplatser?

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att en lekplats uppfyller de säkerhetsregler som finns. Det kan alltså vara en kommun, en skola, ett fastighetsbolag eller en bostadsrätts- eller samfällighetsförening.

Bygga lekplats

– Är det tillåtet att bygga egna lekredskap till en lekplats?

lekplatsbesiktningJa. Men samma säkerhetskrav gäller som för andra lekredskap. Det vill säga att risken för personskador ska begränsas och säkerhetsnivån överensstämma med de standarder som finns. Standarderna talar även om hur skötsel och underhåll ska fungera. Ta gärna kontakt med kommunens stadsbyggnadskontor för ytterligare information. Det är alltid fastighetsägaren som är juridiskt ansvarig. Även om till exempel en skolklass eller en föräldraförening byggt hela eller delar av lekplatsen.

Gamla lekredskap

– Måste gamla lekredskap byggas om så att de uppfyller krav i nu gällande standarder?

Nej, men farliga fel måste byggas bort. Dessutom måste fallutrymmen vara tillräckligt stora och underlaget vara tillräckligt stötupptagande. Börja med att säkerhetsbesiktiga lekplatsen. Då får du reda på vilka fel som finns och vad som måste åtgärdas omedelbart. Det är viktigt att den person eller företag som besiktigar lekplatsen har god kunskap om standarden. Vi på Lekplats.se kan utföra professionell besiktning av din lekplats.

Lekplatsbesiktning, kontroll av lekplats

– Hur ofta ska lekplatser säkerhetsbesiktigas?

Säkerhetsbesiktning ska utföras minst en gång per år, enligt gällande standarder. Besiktningen bör dokumenteras och förvaras hos fastighetsägaren.

Fel på lekplats

– Vad händer om det upptäcks fel när en lekplats besiktigas?

Allvarliga fel som kan leda till dödsfall eller bestående men ska åtgärdas omedelbart. Det gäller till exempel fel som kan orsaka strypning, hängning eller huvudskador. Andra allvarliga fel ska avhjälpas snarast möjligt, inom exempelvis en månad. Börja med de värsta felen. Andra fel kan åtgärdas på sikt, till exempel i samband med det återkommande underhållsarbetet på lekplatsen.

Senaste besiktningen?

– Hur tar jag reda på om en lekplats är säkerhetsbesiktigad?

Det finns inga krav på att lekredskap ska ha skyltar som talar om ifall den årliga säkerhetsbesiktningen gjorts. Däremot går det att ta reda på om offentliga lekplatser besiktigats; det är offentliga handlingar som du kan begära att få kopior på. Kontakta kommunens gatu-, park- eller fastighetskontor och fråga när den senaste säkerhetsbesiktning gjordes. Gäller det andra lekplatser får du fråga fastighetsägaren.

Utanför lekplatsen

– Vilka bestämmelser gäller för lekredskap som är placerade utanför själva lekplatsen?

Även redskap som monterats upp i naturmark på tomten ska uppfylla samma krav som lekredskap som sätts upp på lekplatser. Det vill säga att risken för att någon skadar sig ska begränsas och att säkerhetsnivån överensstämma med de standarder som finns. Även här är fastighetsägaren ansvarig. Fastighetsägaren är också ansvarig för rep, gungor och liknande anordningar som barn själva satt upp. Uppfyller de inte kraven ska de tas ner omgående.

Sand på lekplats – EU-sand, fallsand, tvättad sand?

– Går det att använda vilken sand som helst som fallunderlag?

Nej, det är viktigt att det är en natursand. Då har kanterna på sandkornen slipats av så att de kan rulla mot varandra som i ett kullager. Sanden får inte innehålla korn som är mindre än 0,2 millimeter. Då blir den för kompakt och hård som fallunderlag. Välj natursand som har en kornstorlek på mellan 1 och 3 millimeter. Ta också reda på sandens HIC-värde, som är ett mått på den stötdämpande förmågan. HIC-värdet för fallhöjden till marken ska vara högst 1000. Det innebär att någon som ramlar ned och slår i huvudet sannolikt klarar sig undan livshotande skador. Begär ett testprotokoll.

Myndighetsansvar

– Till vilken myndighet anmäler jag en farlig lekplats?

Om du ser något som ser farligt ut på en lekplats kan du anmäla det till konsumentvägledaren i din kommun. Konsumentvägledaren hjälper dig att nå rätt instans, som är kommunen eller Konsumentverket. Ansvaret för att övervaka att reglerna om säkerhet på lekplatser följs är uppdelat. Kommunerna har tillsynsansvar för underhåll av lekplatser och för planering av nya lekplatser. Konsumentverket har tillsynsansvaret när det gäller lekredskapens konstruktion.

Läs mera i konsumentsverkets folder: ”Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap”
Läs mera i konsumentsverkets blad om olyckor: ”Olyckor på lekplatser och skolgårdar”

 

Vi hoppas att du hittar en bra ock säker produkt! Se mera i våra ONLINEKATALOGER

paketpris lekplats

Se fler paketpriser och erbjudanden?

Inga kommentarer tillåtna.