Kunskapsbanken

För dig som är i färd med att planera eller bygga en lekplats!

Besiktning och säkerhet


När får jag börja använda lekplatsen?

När ni eller er entreprenör har byggt färdigt lekplatsen så är det viktigt att göra en besiktning av de redskap som har installerats. Detta kan utföras av en extern besiktningsman för lekplatser eller om ni själva (eller er entreprenör) besitter erforderlig kunskap för att kontrollera och dokumentera lekredskapen, så kan ni göra detta på egen hand. Ni behöver upprätta ett besiktningsprotokoll som visar att lekredskapen följer gällande krav vad gäller hållfasthet, märkning, säkerhetsutrymme, fundamentering med mera. Så fort besiktning är utförd och ni har kontrollerat att ev. betong har härdat etc. så kan lekplatsen tas i bruk.

Hur djup sand skall det vara på lekplatsen?

Sanddjupet på en lekplats skall vara minst 30 cm där redskapen har en fallhöjd upp till 2 meter. Vid fallhöjder 2-3 meter så behövs ett sanddjup på 40 cm. Samma djup gäller för träflis och bark. I säkerhetsstandard står det 20+10 istället för 30 vilket kan tolkas som att det översta lagret med sand (10 cm ) ibland kan variera i djup. Sandlagret ligger aldrig helt jämnt. Lösfyllnadsmaterial beskrivs på detta sätt i säkerhetsstandard, dvs 20-10 alt. 30-10.  

Hur ofta skall lekplatsen besiktigas?

Säkerhetsstandard föreskriver att lekplatsen skall besiktigas 1 gång per år. Vidare bör ansvarig också genomföra okulär- och funktionskontroller av lekutrustningen med jämna intervall.

Får jag placera lekredskap på asfalt?

Lekredskap med en fallhöjd under 60 cm har inga krav på falldämpande underlag, med undantag från ex. karuseller mm. där användaren utsätts för s.k. "tvingande rörelse". Ni får alltså placera ett lekhus, en sandlåda eller annat lekredskap med lägre fallhöjd på asfalt. I många fall rekommenderar vi (på förskola mm.) att redskapen ej placeras på asfalt då det kan föreligga en ökad risk för skador vid lek på asfalt. Notera också att lekredskapen behöver ett fritt säkerhetsutrymme även då de placeras på asfalt. Det får alltså ej förekomma 

Vilka olika typer av certifikat gäller för lekutrustning?

Svar ej publicerat. Kontakta oss gärna för svar på denna fråga: 031-550700

Vem har ansvar för lekplatsen?

Det är mark-, fastighetsägaren som har ansvar för lekplatsen och dess säkerhet. 

Sandkvalitet?

Det finns många olika typer av sand och sanden har många olika namn. I sandlådor där barnen bakar kakor etc. skall du använda s.k. bakbar sand. Här går fraktionen ner till 0 så att även de minsta kornen följer med i sanden. Fraktionen är alltså 0-2 mm. På lekplatsen där du har klätterställningar och andra lekinstallationer (även lekhus mm) använder ni med fördel EU-sand eller s.k. fallsand, strid sand alt. fallgrus. Här är fraktionen större och bäst är (tycker vi på Lkeplats) väl rengjord/tvättad fallsand med fraktion omkring 4 mm.  Den har goda dränerande egenskaper samt är "eftergivlig" vid fall som kan skada huvud/hals. Ett bra alternativ till fallsand är träflis.
Vilka skyltar skall finnas på lekplatsen?

Varje lekredskap skall ha en märkskylt som visar uppgifter om lekredskapet dvs. tillv. år, installationsår, leverantör, artikelnummer och att lekredskapet efterföljer gällande säkerhetsstandard för offentlig miljö. På lekplatsen skall det också finnas en s.k. hänvisningsskylt som beskriver vad lekplatsen heter, lekplatsens adress samt tel. nr till SOS och markägare. 

Vad gör jag om något går sönder på lekplatsen?

Det går aldrig att gardera sig mot att lekredskap går sönder. Det kan ske genom vandalisering eller genom normalt slitage. I detta fall är det viktigt att kunna spåra vem som har tillverkat lekredskapet (se skyltar på lekredskap) för att på så sätt kunna beställa nya reservdelar. Under tiden bör redskapet stängas av eller på annat sätt åtgärdas så att det inte föreligger någon risk för skada. Vi lagerhåller alltid ett stort antal reservdelar till våra produkter och det är viktigt att förhöra sig om hur länge det kommer finnas reservdelar att tillgå för olika lekredskap. Många av våra produkter har reservdelar som går att byta också efter +10 år efter leverans.

Säkerhetsutrymmen för olika lekredskap?

Som grundregel gäller att lekredskapen skall ha ett säkerhetsutrymme på 1.5 meter från andra lekredskap. Detta gäller vid fallhöjder hos redskapen på maximalt 1.5 meter. Vid högre fallhöjd gäller formeln 2/3 av höjden + 0.5 meter. Detta innebär att ett lekredskap med fallhöjd 3 meter (maximal tillåten fallhöjd för lekredskap) skall ha ett säkerhetsutrymme på 2 meter + 0.5 meter dvs. 2.5 meter. Det finns ett antal undantag från ovan regel. Lekredskap med "tvingande rörelse" såsom exempelvis vippdjur, rutschkanor, karuseller och gungor får ej kombinera säkerhetsutrymme med andra lekredskap.


En rutschkana kräver 2 meter eget säkerhetsutrymme framför rutschkanans utåkningssektion. Därefter krävs det ytterligare 1.5 meter till ex. ett lekhus.


Ett vippdjur kräver 1 meter eget säkerhetsutrymme, mätt från dess mest utsatta position (böjd fjäder). Detta innebär att vippdjur brukar placeras med cirka 2,2 m. inbördes avstånd. Ett vippdjur behöver således placeras 2.5 meter från ett lekhus. 


En gungställnings säkerhetsutrymme mäts upp på ett lite speciellt sätt. Vanligtvis - för en ordinär gungställning - så krävs cirka 7.8 meter i gungriktningen. Detta är gungställningens egna säkerhetsutrymme då den anbringar "tvingande rörelse" hos användaren. Ett vippdjur får således placeras cirka 1 meter utanför gungställningens säkerhetsutrymme.  


Karuseller kräver vanligtvis 2 meter eget säkerhetsutrymme varför andra lekredskap bör vara placerade minst 3.5 meter från karusellen, lite beroende av fallhöjd.

Besiktning av din lekplats?

Vi på Lekplats kan hjälpa dig med besiktning av din lekplats. Besiktning skall utföras en gång per år. Det är fastighetsägaren som bär ansvaret för säkerheten på lekplatsen.


Kontinuerliga besiktningar och underhåll bör enligt standarden SS-EN 1176-7:2008 utföras av "en kompetent person" och dokumenteras så att den vid behov kan verifieras. Planer för besiktning, kontroll, drift och underhåll för varje lekplats bör upprättas och följas.Förutom den årliga säkerhetsbesiktningen enligt standarden bör rutinmässiga visuella kontroller och regelbundna funktionskontroller göras. För redskap som utsätts för stora påfrestningar eller skadegörelse kan dagliga visuella kontroller vara nödvändiga. Dessa kontroller kan göras av fastighetsägaren själv.

Kontroll och besiktning 
Rutinmässig visuell kontroll, beroende på slitage och användning som kan göras av fastighetsägaren själv. 
Månadsvis eller kvartalsvis funktionskontroll av stabilitet och slitage som också kan göras av fastighetsägaren. 
Årlig säkerhetsbesiktning mot relevanta krav i aktuella standarder av en person med erforderlig kompetens.


Fastighetsägarens ansvar 

Fastighetsägare som till exempel kommunen, bostadsbolag eller bostadsrättsföreningar, ansvarar för att lekplatsens egenskaper upprätthålls (PBL). Ansvaret för att utrustningen är säker gäller oavsett tillverkningsår (PSL). När en ny lekplats har uppförts bör en installationsbesiktning utföras av en person med erforderlig kompetens att bedöma överensstämmelse med tillämpliga delar av SS-EN 1176 och SS-EN 1177.Kontinuerliga besiktningar och underhåll bör enligt standarden SS-EN 1176-7:2008 utföras av "en kompetent person" och dokumenteras så att den vid behov kan verifieras. Planer för besiktning, kontroll, drift och underhåll för varje lekplats bör upprättas och följas.Förutom den årliga säkerhetsbesiktningen enligt standarden bör rutinmässiga visuella kontroller och regelbundna funktionskontroller göras. För redskap som utsätts för stora påfrestningar eller skadegörelse kan dagliga visuella kontroller vara nödvändiga. Dessa kontroller kan göras av fastighetsägaren själv.


Tillverkarens ansvar 

Tillverkare och leverantör av lekredskap har ansvar enligt PSL för att de produkter som de tillhandahåller är säkra. Lekredskapen ska vara märkta med namn och adress till ansvarig tillverkare. Tillverkare och leverantör ska enligt lekredskapsstandarderna bland annat tillhandahålla utförliga anvisningar om redskapets installation, drift, besiktning och underhåll samt dokumentation om uppfyllelse av standarden.


CE-märkning 

Lekredskap avsedda för offentlig och gemensam miljö ska uppfylla kraven enligt europastandarderna SS-EN 1176 och 1177 men de får inte vara CE-märkta.Det är viktigt att skilja lekredskap för offentlig och gemensam miljö från lekredskap som gungor, rutschbanor och studsmattor etc. avsedda för enskilt privat bruk. Lekredskap för enskilt privat bruk definieras som leksaker och ska vara CE-märkta enligt EU:s leksaksdirektiv (2009/48/EG).CE-märkta lekredskap är inte avsedda för offentlig miljö som t.ex. gemensam lekplats för flerbostadshus eller radhus.


Europastandarder (EN) 

Krav på säkerhet och stötdämpande underlag för lekredskap finns i europastandarderna för lekredskap och stötdämpande underlag SS-EN 1176 och SS-EN 1177. De innehåller minimikrav för säkerhet och används vid bedömning av om en produkt är säker enligt kraven i PBL och PSL. En förteckning av standarderna finns nedan.


Kompisgunga på befintlig gungställning?

Vi får ofta frågan om det går att installera en kompisgunga/fågelbogunga på en gungställning där det tidigare befunnit sig vanliga gungor (däckgungor/gungsitsar/babygunga). Vanligtvis så är svaret nej. Gungställningarna är för det mesta konstruerade olika med olika typer av hållfasthetskrav. En fågelbogunga skapar relativt stora krafter och kräver att gungställningens överliggare, upphängningar mm. är väl anpassade för detta ändamål. Kontakta alltid den specifika leverantören av just din gungställning för att få ett svar på vad som gäller för din gungställning. 

Vanliga fel på lekplatsen?

Vi har utfört besiktning av lekplatser sedan +10 år tillbaka och det finns ett antal fel som återkommer på många av de lekplatser som vi kontrollerar. Här följer en lista på vanliga fel:

Märkskyltar och hänvisningsskyltar saknas på lekredskapen och för lekplatsen
Sandkvaliteten är dålig. Sanden samlar vatten och bakar sig, s.k. fillerrik sand. Sanden innehåller för mycket organiskt material.
Lekredskapen har för litet säkerhetsutrymme och står för nära sarger och andra hårda material.
Lekredskapens betongfundament ligger för ytligt. Säkerhetsstandard föreskriver att betong skall befinna sig 40 cm. under mark. Om betongen har en rundad översida med 45 grader så är det okej att betongen befinner sig 20 cm under mark.
Rostiga och mycket slitna infästningar/schacklar hos gungor, både upptill i infästning mot upphängning och nedtill i infästning mot gunga.
Gungkedjor som är förlängda och sammanlänkade med schacklar samt gungkedjor som inte är kortlänkade vilket innebär att det finns en risk att fastna med fingrar i länkar/förbindningar.
Glappande upphängningar hos gungor.
Rötskador i gungöverliggare. Dessa rötskador bör hållas under noggrann uppsikt. Ibland påskyndas rötprocessen av att det saknas täckskydd/bultskydd för muttrar på ovansida av överliggare.
Roterande stänger på exempelvis trapetser, säkerhetsstänger på rutschkanor samt handtag på vippdjur. Dessa får ej rotera.
Farliga öppningsmått med risk för bland annat strypning. Öppningar mellan 9-23 cm. på en höjd över 60 cm. är inte tillåtna.
Glipor i plattformar med springor som är större än 3 cm.
Splintning/flisbildning av trä med risk för skärskador.
Glipor vid inträde till rutschkanor där det finns risk att fastna med jackkedjor, fingrar etc.

Läs gärna mera här på konsumentverkets marknadskontroll av lekredskap.

Följ med våra besiktningsmän?

Vid intresse är du alltid välkommen att följa med någon av våra besiktningsmän på en besiktning. På det sättet kan du lära dig mera om lekplatssäkerhet.

Biltrafik i närheten av lekplatsen?

Svar har ej publicerats på denna fråga. Kontakta oss gärna vid frågor.

Fallhöjder på olika typer av lekredskap?

Lekredskap har olika fallhöjd. Detta skall alltid finnas angivet på lekredskapet vid inköp så att det går att anpassa fallunderlag för redskapet och säkerhetsutrymme till andra lekredskap samt omgivande miljö. Maximal fallhöjd för ett lekredskap 3 meter. För dessa lekredskap gäller ett säkerhetsutrymme på minst 2.5 meter. samt 40 cm. sanddjup. Lekredskap med fallhöjd under 0.6 meter har inte några krav på mjukt fallunderlag.  

Hinderbanor och avstånd mellan balansmoment?

Hinderbanor är att betrakta som "sammanhängande lekredskap" där det är tänkt att användaren skall kunna röra sig mellan balansmomenten i ett flöde. Ibland är de uppbyggda som "inte-nudda-marken-banor", vilket alltså är tillåtet för denna typ av redskap. Dock så är det viktigt att förstå att vissa balanselement med hög fallhöjd ej bör placeras nära andra betydligt lägre balanshinder. Detta kan ge upphov till en ökad skaderisk. Det är också viktigt att tänka på att användarens fötter inte fastnar mellan olika redskap. Ett minimiavstånd på cirka 30 cm. är att rekommendera. Om avståndet är cirka 1 meter mellan 2 hinder (ex balanspunkter) så kan det vara svårt för att användaren att hoppa mellan de olika redskapen. Här finns en ökad risk för att halka av redskapen. 

Planering och projektering


Att budgetera en lekplats?

Lekplatser kan ha helt olika budget. Vad man kan tänka på när man budgeterar en lekplats är att försöka få med alla kostnadsposter. Här följer en lista:


Projektering och planering. Vi erbjuder kostnadsfri support när det gäller att besvara frågor om hur man bäst planerar en lekplats, om vilka produkter som kan fungera på lekplatsen och mycket annat. Ibland så tittar vi på foton från lekplatsen och ibland kommer vi ut på plats och planerar lekplatsen tillsammans med våra kunder. I dessa fall kan vi stå till tjänst med ritningar och mycket annan hjälp för att nå ett så bra resultat som möjligt. Större projekt kan förstås involvera hjälp också från externa landskapsarkitekter.


Anläggning. Lekplatsen kräver ofta olika typer av markarbeten. Detta gäller i första hand fallunderlag, men kan också innefatta förberedelse för avgränsningar/staket/sarger. Anläggningsarbeten kan grovt delas in i etablering av maskiner, utschakt av material, ev. bruk av fiberduk, inschakt av nytt material (ex. fallsand) och utbredning av material på ytan. Återställningsarbete kan också utgöra en kostnadspost i det fall anläggningsarbetet exempelvis innebär att gräsytor måste justeras i efterhand.


Montering. Att montera lekredskap kan ibland kräva expertis, även om många lekredskap kan och får monteras på egen hand.


Besiktning och löpande underhåll. När lekplatsen är klar att tas i bruk så bör den besiktigas av en person med erforderlig kunskap om lekplatssäkerhet. Ni bör också ta reda på om lekredskapen kräver någon form av underhåll såsom exempelvis byte av sand mm.


Att involvera barnen i planeringen av din lekplats?

 Barnen är en jätteviktig resurs och de har ofta förvånansvärt bra input i planeringsarbetet av lekplatser. Vi vuxna saknar många gånger barnens lekfullhet, fantasi och direkthet så vi rekommenderar att ni involverar barnen i planeringen av er lekplats. Barnen brukar ofta fokusera på möjligheten att leka sociala lekar samt möjligheten att leka olika typer av temalekarsåsom pirater, restaurangägare eller andra typer av rollspelsliknande lekar. En annan fördel med att involvera barnen är att de kommer identifiera sig bättre med den nya lekplatsen, vilket i många fall gör att de tar bättre hand om lekplatsen. 

Storlek på lekplatser?

Det finns ofta en begränsning i hur stor lekplats det finns möjlighet att bygga - ekonomiskt, utrymmesmässigt etc. Kostnaden för anläggning och behov av olika typer av fallunderlag är en väsentlig aspekt på hur stor lekplats som är möjlig att uppföra. Genom att välja olika typer av lekredskap med olika krav på fallunderlag och säkerhetsutrymme så går det ofta att hitta fram både kostnadseffektiva och dynamiska lösningar på lekplatsen. Här kan man exempelvis välja att placera ett par lekredskap på gräsmatta såsom exempelvis sandlåda och lekhus eller en lite lägre hinderbana. För de större barnen kan man placera en klätterställning på träflis eller på fallsand. Barnen tycker om att röra sig mellan olika typer av lekredskap, så det gör inte så mycket att lekredskapen placeras en bit ifrån varandra. För att skapa rumskänsla så går det att kombinera olika typer av fallunderlag och avskilja ytorna på olika sätt med exempelvis träspångar, gångstråk med stenmjöl eller kubbsarger/sarger i Robiniaträ.

Garantier på lekplatsutrustning?

Alla våra lekredskap omfattas av generösa garantier. Det är viktigt att förstå att garantitiden inte alltid är detsamma som hur länge ett lekredskap förväntas att hålla. Våra gungstativ i varmgalvaniserat stål har ofta en livslängd på +30 år. Dock så lämnar vi ej garanti på mera än 10 år då det kan se väldigt olika ut vad gäller användningsfrekvens. Även miljöfaktorer kan spela in. Våra rostfria rutschkanor kan ta skada av saltvatten och där brukar vi rekommendera rutschkanor i syrafast rostfritt stål. En del produkter är sammansatta av material och komponenter som kan behöva tillsyn och utbyte under tid. Detta gäller exempelvis gungsitsar av olika typ, som många gånger kan behöva bytas före det att gungställningen byts ut. Likadant kan detta gälla olika typer av klätternät och klättergrepp. Vår strävan är alltid att erbjuda underhållsfria produkter som håller under mycket lång tid.

Att söka bidrag för din lekplats?

Boverkets bidrag
Ytterligare info från Boverket


Vi rekommenderar också att du tar kontakt med din kommun, som ibland har avsatt medel för att utveckla lekplatser i kommunal/offentlig regi - även för bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar där det ibland kan finnas gemensamma intressen gällande hur marken kan utnyttjas i det specifika området.

Funktion och lekvärde


De vuxnas roll på lekplatsen?

De vuxna kan ibland känna sig lite malplacerade på lekplatsen. Det är verkligen inte lätt att hänga med i barnens tempo och upptäckarglädje. Men ge det ett försök! Barnen uppskattar ditt sällskap och i barnens värld finns inte lika stränga måttstockar för vad som är fel, pinsamt och inte tillräckligt smart och avancerat. Se det som en möjlighet att du som vuxen kan få en kort stund (det kan räcka med 1 minut) tillsammans med ditt eget eller andras barn, att få vara barn på nytt och släppa lite på ditt vuxna omdöme. Gör lite ljud och spring runt ett par varv och se vad som händer med dig och med barnen i ditt sällskap. Kanske upptäcker ni något tillsammans som inte gick att förutse på förhand. Vid sidan av leken är det viktigt med sittplatser på lekplatsen, och gärna placerade på ett sätt så att du kan vara närvarande i leken. Barnen har ofta ett jättestort behov av att visa och kommunicera vad de gör och tänker och om sittplatserna är genomtänkt placerade så bör det finnas både en möjlighet till närhet och till distans. Det behöver vi alla! Vidare så vill vi slå ett slag för möjligheten till träning i anslutning till lekplatsen. Forskning har visat att det räcker med korta träningspass för att aktivera och stimulera kroppens muskler med gott resultat, så varför inte ägna 5-10 minuter till att väcka liv i kroppens muskelminne.

Åldersanpassade lekplatser?

 Lekplatser vänder sig till vanligen till barn mellan 1-15 år. Det är ett väldigt stort spann och därför är det av yttersta vikt att känna till att barnen leker på helt olika sätt i olika åldrar. En del lekredskap är väldigt bra på så sätt att de kan användas olika av olika åldersgrupper.


Hinderbanor och balansmoment fungerar för breda åldersgrupper. Du kan gå tillsammans med de små barnen och hålla dem i handen. De stora barnen kanske tävlar på tid och delar ut minuspoäng om de nuddar mark.


Fågelbogungan är en tonårsfavorit. De gillar att "chilla" i de stora gungorna eller att utmana naturlagarna genom att gunga så högt som möjligt. Små barn kan också gunga tryggt i fågelbogungorna. Även bebisar med sina föräldrar.


En gungställning kan fungera bra för flera åldersgrupper. Du får placera en babygunga jämte en däckgunga. Ofta är det bra att tänka 3 gungor då de äldre barnen tycker om att gunga tillsammans bredvid varandra i var sin gunga och så bör det förstås även finnas tillgång till en babygunga för barn 1-3 år.


En del lekställningar är speciellt anpassade för att fungera för olika åldersgrupper. Vi har lekställningar med olika typer av paneler och uppgångar (trappor/ramper/stegar) som underlättar för barnen att förstå vilka delar av redskapen som är tänkta för deras behov. Ställ gärna frågor till oss omkring detta så kan vi guida dig fram till rätt modell.


Bollsport kan också anpassas för olika åldersgrupper. Barn i 3-7 årsåldern tycker också om att leka med bollar såsom att spela basket, innebandy, fotboll mm. Här kan det uppstå konkurrens om plats och tillgänglighet på multiarenor mm. Vi kan hjälpa dig att utforma bollspelslek också för de minsta barnen!


Olika typer av fallskydd på lekplatsen?

Vi arbetar med och levererar många olika typer av fallskydd.
Hos oss kan du få hjälp att välja rätt fallskydd för din lekplats. Här är en lista på de fallskydd som vi arbetar med:


Konstgräs för parkytor
Konstgräs för multisportarenor (i olika färger med dämpande PAD)
Konstgräs för lekplatser (i olika färger med falldämpande PAD)
Gummiplattor för parker, altaner, balkonger, stall
Gummiplattor för gym och fitness
Gummiplattor för lekplatser och inomhuslek
Gjutgummi för lekplatser
Gummibark (rubber mulge) för lekplatser
Träflis för lekplatser och dekorationsytor
Bark för lekplatser och dekorationsytor
Sand för sandlådor
Fallsand, strid sand, EU-sand, natursand för lekplatser
Trallytor i lärk för gångstråk
Stenmjöl för gångstråk
Naturligt gräs på rulle

Hur skapar du en dynamisk lekplats?

Denna fråga är ej besvarad.

Naturlek på lekplatsen?

Begreppet naturlek hörs allt oftare i samtal omkring lekplatser. En ökad miljömedvetenhet gör att efterfrågan på "rena naturmaterial" har ökat. Glädjande nog så har också utbudet av naturmaterial ökat på senare tid och vi har idag större möjlighet att arbeta med trämaterial med god beständighet mot röta och bra lekvärde.


Vi kan erbjuda ett mycket brett sortiment av lekredskap i Robiniaträ med gungställningar, sandlådor, hinderbanor, lekstugor och mycket annat.

Vi arbetar även med träslag som ek, lärk och värmebehandlat trä.


Kontakta oss gärna så berättar vi mer om våra unika träprodukter och hur du bäst skapar en lekplats med naturlek!

Lekplatsutrustning för inomhusmiljöer?

Många av våra produkter kan placeras i inomhusmiljö. Vi har till exempel levererat tunnelrutschkanor till förskolor och företag, lekland, teateruppsättningar med mera. Vi har installerat lekambulanser på sjukhus och byggt lekland på shoppinggallerior och restauranger. Kontakta oss gärna om du har frågor kring och behov av lekredskap för din verksamhet.

Lekvärde på lekplatsen?

Vi tycker om begreppet lekvärde. För oss betyder det att lekplatsen eller lekredskapen skall erbjuda så mycket värde som möjligt för användaren. Här är ett par exempel på lekprodukter med genomtänkta funktioner som höjer deras lekvärde:


"Carson" - en lekställning med inbyggd lekstuga, sandlekmöjligheter mm.


Motorik, gemenskap och fantasi?

En lekplats skall uppmuntra till motorik, gemenskap och fantasi. För oss på Lekplats så dessa 3 begrepp mycket viktiga vid projektering av lekplatser. Motorik kan skapas med bollspel, klättring, parkour, gymutrustning, skateboard mm. I bästa fall kan produkter med fokus på motorik kombineras med social lek och temalek vilket uppmuntrar till gemenskap och olika typer av rollekar.

Olika typer av gungställningar?

Gungställningar är en av lekplatsens mest populära lekredskap - tillsammans med rutschkanan, lekhuset, sandlådan och lekställningen. Vi säljer många olika typer av gungställningar både vad gäller material, storlek och funktion. Om du har en stor yta med dämpande fallunderlag så kan vi rekommendera en gungställning med totalt 5 gungor - 2 vanliga gungor (däckgunga, gungsits), en babygunga samt en kompisgunga. På så sätt så finns det en funktion för alla barn på lekplatsen - både stora och små.


Gungställningarna förankras antingen genom att benen grävs ned cirka 70 cm i marken. I dessa fall så krävs inte någon betong utan benen avslutas med stålplattor som fungerar som mothåll under mark. Dessa modeller kallas för "nedgrävningsbara modeller".


Andra modeller avslutas med ett stålfundament. I dessa fall så placeras gungställningen på plats i utgrävda hål. Därefter så gjuts betong runt benets avslutande stålfundamentet. Dessa modeller kallas för "nedgjutningsbara modeller". 


Våra gungställningar i Robiniaträ avslutas inte med ett stålfundament och dessa modeller gjuts ned med betong.


Om ni har en mindre säkerhetsyta så kan man placera en gungställning av modellen T-gunga eller en lägre modell av Robiniagunga. Dessa kräver ett fallutrymme på 8 x 3.5 meter resp. 2.5 x 6.5 meter. En stor gungställning med 5 gungor kräver ett fallutrymme på cirka 8.5 x 8 meter. Gungställningarnas fallhöjd är vanligtvis omkring 1.5 meter vilket kräver ett fallunderlag med 30 cm. djup fallsand alt. annan typ av falldämpande underlag såsom gummiplattor, konstgräs med PAD, träflis mm. Gungställningar får ej placeras på gräsmatta.

Lekhusets betydelse på lekplatsen?

Lekhuset har stor betydelse på lekplatsen. Det ligger nära till hands för barnen att leka olika rollekar med hemmet/huset och de kan lätt identifiera sig med lekhusets funktioner - vara inomhus/utomhus, laga mat i ett kök, servera något på ett bord, titta ut genom ett fönster, fixa i trädgården eller på verandan mm. Lekhuset är ett lekredskap som också fungerar att använda på vintern. Ofta kombineras lekhuset med sandlek och därför placeras lekhuset ofta i eller i anslutning till en sandlåda. Lekhuset får placeras på gräsmatta. Ofta - vilket är också är fallet med andra lekredskap - så krävs ett fritt utrymme runt lekhuset på 1.5 meter. Detta kan vara bra att känna till vad gäller placering i anslutning till sarger, andra lekredskap mm.   

Träflis eller bark? Vad skall jag välja?

Vi har utprovat både bark och träflis på ett flertal lekplatser, större och mindre. Vi rekommenderar träflis (s.k. cellulosaflis). Vi kan hjälpa er med leverans, lossning och utbredning av träflis. Träflisen håller mycket bra och har goda dränerande egenskaper. Träflisen sjunker inte samman så mycket med åren, så det kan räcka att fylla på litegrann efter cirka 5 års användning. Prismässigt så är träflisen ofta betydligt billigare än lekbarken. Det vi har sett med lekbark är att den riskerar bli kladdig och packa sig, vilket ger sämre falldämpande egenskaper på sikt. 

Skogen som lekområde?

Ibland när vi besiktigar skolgårdar så kan skolgården gränsa till ett skogsområde. Ibland är delar av skogen integrerad på skolgården och naturligtvis är det jätteroligt för barnen att få vistas i skogen och använda skogen som lekplats/rekreationsområde. Skogen lockar fram barnens upptäckarglädje och utmanar barnen till att ta egna initiativ och hitta på egna lekar.


Att tänka på är att det ibland finns branta partier (stup) i skogen som kan innebära höga fallhöjder. Stenar och stockar kan ibland vara placerade på ett sätt att det finns en risk för barnen att de fastnar med kropp, händer, fötter. Grenar kan ibland bilda farliga klykor (vinkel under 60 grader) där barnen riskerar att fastna med huvud/hals. Utstickande grenar kan innebära en risk för ögonskador, men även att fastna med jackluvor mm. och bli hängande. Vidare så kan föremål som stenbumlingar och stockar vara instabila med risk för att de sätts i rörelse. Ja, det finns en hel del faror som lurar i skogen, så det är bra om den som ansvarar för skolgården och barnens lek är medveten om dessa risker för att minimera skaderisken i så stor utsträckning som möjligt. 

Bollsportens betydelse för leken?

Vi ser att bollsporten har många förtjänster på skolgården. Kingout som spelas med basketboll på asfalt i en ruta på 4x4 meter kan sysselsätta tjugo barn under en hel rast. Det är fantastiskt! och barnen utvecklar sin bollkänsla, sin motorik och framförallt - de lär sig att samarbeta. Det "uppstudsiga" barnet som vägrar lämna sin plats eller som vägrar att spela som de andra gör får snabbt erfara att spelet stannar upp och det roliga uteblir. Visst blir det en del tjat och gnat, men glädjen över att spelet fungerar, att det snart är din tur är härlig att se. Vi har många produkter för bollsport såsom multiarenor, basketstativ, markdekorationer mm. Att tänka på är skapa bollsport både för stora och små barn. Det är inte alltid det fungerar att låta alla åldrar leka på samma yta. Här utvecklar vi koncept för de allra minsta, med lägre sarger, mindre mål mm. som gör det möjligt för alla barn att engagera sig i bollsporten.

Att tänka på vid inköp av parkmöbler?

Det finns en uppsjö av parkmöbler på marknaden i olika kvalitet, prisklass, material och utformning. Det som är värt att undersöka vid inköp av parkmöbler är hur hållbara möblerna är, om de är underhållsfria, om möblerna kan förankras i mark så att de ej riskerar att flyttas runt, vara instabila eller möjliga att stjäla. Vidare så är det viktigt att möblerna är enkla att montera med bra anvisningar för montage. En annan sak är hur mycket det kostar att frakta möblerna. Går det att frakta många bänkbord i en försändelse/på en pall? Håller möblerna en god miljöprofil vad gäller produktion och materialbehandling?


Vi strävar hela tiden efter att förbättra våra produkter och när du köper varor från oss på Lekplats så kan vi garantera en mycket hög kvalitetssäkring vad gäller material, montage, leverans, förankring, miljö mm.

Temalek?

Med temalek menar vi produkter som stimulerar till rollspel och som sätter igång barnens fantasi. Det kan vara produkter med kopplingar till verkligheten såsom bilar, tåg, flygplan, motorcyklar mm. Det kan också vara lekplatsens övergripande tema som kan gestalta sig på olika sätt - som Muminlekplats, sagolekplats, Mulle Mecks lekplats, musiklekplatsen mm. I Malmö finns många fina temalekplatser.

Solskydd och skugga?

Många ytor saknar tillräckligt bra solskydd och det kan bli mycket varmt för barnen att vistas i en sådan miljö. Barnen har svårt att förstå att solen kan ge upphov till alltför stark strålning, så barnen behöver ofta lite hjälp i detta hänseende. Här kan man arbeta på flera olika sätt. En produkt som fungerar bra är solsegel. Dessa finns i olika storlek och utförande och går att placera över sandlådor och sandlek. Det går också att bygga konstruktioner i trä med olika typer av tak. Vidare så är det bra att planera miljön efter befintliga träd och utnyttja den skugga som träden kan bidra med. Rutschkanor och annan utrustning som riskerar att bli varm i solen bör inte placeras i söderläge.

Att tänka på med karuseller?

Karuseller är måttlöst populära på lekplatsen. Karuseller får placeras på gräsmatta och kräver vanligtvis 2 meter fritt utrymme runtom. Många gånger blir gräset lerigt och slitet runt karusellen. Det bästa underlaget runt en karusell är gjutgummi eller gummiplattor alt. konstgräs. Sand och träflis kan också fungera bra, men ibland så förflyttas dessa material vilket kan innebära att man får skyffla tillbaka materialen med jämna mellanrum. Karuseller gjut vanligen ner med betong. Då själva karusellplattan döljer betongen så får betongen gjutas på ytlig nivå.

Lekställningar för olika ändamål?

Vi har ett brett utbud av lekställningar för olika åldersgrupper och med olika funktioner. En del av våra lekställningar har separata avdelningar för olika åldrar. Kontakta oss gärna vid frågor kring detta.

Multiarenor för alla barn?

Vi säljer multiarenor för olika åldersgrupper. Kontakta oss gärna vid frågor kring detta.

Sparkcyklar och trehjulingar på lekplatsen?

Sparkcyklar och trehjulingar är väldigt populära på skolgården. Vi säljer högkvalitativa cyklar för ålder 1-10 år. Vi hjälper också till och projekterar och installerar skolgårdsmålning med olika typer av cykelbanor, vägskyltar mm. Välkommen att kontakta oss vid frågor. 

Utegymmets funktion på lekplatsen?

I södra Europa återfinns utegym på många offentliga platser. Det fina vädret gör att utegymmet används mera frekvent på dessa breddgrader. Vi kan rekommendera att placera ett par träningsredskap i anslutning till lekplatsen. Närheten till den lokala lekplatsen kan underlätta din träning och du kan också träna en lite stund medan barnen leker.

Byggnation och installation


Att installera en släntrutschkana?

Släntrutschkanor installeras med fördel i relativt branta partier med cirka 30 graders lutning - detta för att underlätta att användaren får tillräcklig glid i rutschkanan samt för att det ej skall samlas vatten i rutschkanans utloppssektion. Vanligtvis fästs rutschkanan i någon form av startfundament för att rutschkanan skall få en stadig förankring. Detta kan vara en plattform i impregnerat trä, lärkträ, robiniträ eller betongklack. I betong fästes ruschkanorna med expanderbult vilket innebär att man först borrar ett hål i betongen och sedan infäster bult. I träplattformar så kan rutschkanor både skruvas fast med rejäla träskruv/franskskruv alt. bultas fast med genomgående bult. Ibland kan det räcka att förankra en tvärgående regel under rutschkanans startsektion, om man inte vill bygga en plattform. Nedtill så avslutas för det mesta rutschkanor med förankringsben/förankringsjärn av någon typ vilka kan grävas ned alt. gjutas ned. Tänk på att vissa rutschkanor blir varma i solen så undvik att placera rutschkanan i söderläge.

Förankring och fundamentering av lekredskap?

Lekredskap kan installeras på olika sätt. Många av våra lekredskap levereras med nedgrävningsbara fundament vilket betyder att det räcker att gräva ut en yta, placera lekredskapet på ytan och sedan återfylla med jord, fallsand eller annat material. I dessa fall har lekredskapen någon form av förankringsplatta som avslutar stålplintarna och som fungerar som mothåll under mark. En del lekredskap gjuts fast med betong. Dessa lekredskap har vanligen en stålplint, ett stålfundament som avslutar lekredskapets ben. En del lekredskap kan fästas på betongunderlag och har då vinklar eller annan konstruktion som innebär att lekredskapet kan förankras med expanderbult. Vi är experter på montering/fundamentering av lekredskap så kontakta oss gärna vid frågor.

Att rita upp en lekplats?

Vi kan hjälpa dig att ta fram skisser och ritningar för din lekplats. Varje lekredskap har ett eget säkerhetsutrymme och utifrån dessa ytor så går det att få en bra bild av hur många lekredskap som får plats på lekplatsen och hur dessa bäst disponeras på lekplatsen. På hitta.se finns det ofta bra satellit- och drönarbilder - ibland även gatubilder - som vi kan använda oss av för att få en överblick över hur det ser ut i området och på lekplatsen. Ibland har vi god nytta av foton från lekplatsen så att vi kan hjälpa dig med planering utifrån bilder på hur lekplatsen / ytorna ser ut på dina foton.  Välkommen att kontakta oss för hjälp med planering av din lekplats.

Träffa våra experter på plats?

Vi är ofta ute på platsbesök hos våra kunder. På plats kan vi få en bra bild av vilka möjligheter som finns för att skapa en riktigt bra lekplats med hänsyn taget till exempelvis markförhållande, färger på omgivande hus, åldersgrupper på barnen, möjligheter till bollspel, släntrutschkanor, linbanor, placering av parkmöbler, anläggning av avgränsande sarger och staket, möjligheten till skugga och många andra frågor som kan vara relevanta för bästa resultat.

Hur lång tid tar det att bygga en lekplats?

Hur långt är ett snöre? Frågan är lite knasigt formulerad men rent allmänt så behöver det inte ta så lång tid att bygga en lekplats. Den vanliga arbetsordningen är planering av lekplatsen, beställning och leverans av produkter, anläggningsarbeten i form av förberedelse av mark/utgrävning, montering av lekutrustning och därefter inschakt av ev. nytt fallunderlag följt av besiktning av lekplatsen. Desto bättre de olika momenten kan koordineras, desto snabbare går det att färdigställa lekplatsen. Att bygga en normalstor lekställning eller en gungställning kan ibland ske så snabbt som på 2 dagar inkl. grävarbete. Att färdigställa ett antal lekredskap inkl. byte av underlag kan ta upp till 1 veckas tid, lite beroende på hur stora ytor det gäller. Leveranstiden på produkter brukar vara cirka 3-4 veckor så det är bra att vara ute i god tid vad gäller beställning av produkter, vilket underlättar koordineringen av andra delar i installationsprocessen. 

Hur appliceras gummiplattor och gjutgummi?

Gummiplattor appliceras ungefär på samma sätt som när man lägger stenplattor. Det är viktigt med ett stabilt och dränerande bärlager, som ofta består av cirka 20 cm makadam varpå man sedan packar (vibrerar med markvibrator) stenmjöl med en tjocklek cirka 5 cm. Gummiplattorna läggs sedan ut på underlaget och monteras samman med medföljande självlåsande plastpiggar vilka placeras i färdiga utfrästa hål i gummiplattornas sidor. Gummiplattorna kan limmas fast mot betonggolv. Utvändigt av gummiplattorna kan man placera en nedgrävd träregel som kan fungera som ram runt gummiytan. Det går också att arbeta med gummiplattor med fasad kant. Har du frågor kring inköp/applicering av gummiplattor/gjutgummi så är du välkommen att kontakta oss.  

Hur appliceras konstgräs med falldämpande PAD?

Konstgräs finns i olika färger och med olika typer av gräs för olika miljöer. På lekplatsen har vi bland annat ett konstgräs med "kort lugg" som fungerar väldigt bra. Under konstgräset appliceras en s.k. falldämpande PAD med olika tjocklek, certifierad för olika fallhöjd. Konstgräset behöver ett stabilt och dränerande bärlager i form av makadam och stenmjöl. Sedan rullas gräset ut och skarvarna limmas mot varandra med hjälp av en underliggande bindväv samt med medföljande lim. För infästning i ytterkanter så säljer vi en specialutvecklad negrävningsbar plastlist mot vilken gräset kan skruvas fast för bästa resultat. Har du frågor kring inköp/applicering av konstgräs så är du välkommen att kontakta oss.

Hur appliceras Decomark och Premark asfaltsdekor?

Decomark och Premark är en Thermoplast som appliceras med gasolbrännare. Materialet levereras i färdigutskurna schabloner med maxstorlek 600 x 1000 mm. Mönstrena/linjerna etc läggs ut på asfalten som ett pussel. Bäst vidhäftningsegenskap uppnås med asfalt av god kvalitet. I vissa fall används asfaltsprimer och på betong används vår betongprimer. Materialet värms sedan genom att du för gasolbrännaren cirka 30 cm. över materialet med kraftig effekt vad gäller utblås/värme. Mateiralet börjar då att koka på ovansidan vilket indikerar att materialet har uppnått tillräcklig värme för att smälta samman med asfalten. Materialet kokar på cirka 10 sekunder så det är viktigt att föra gasolbrännaren fram och tillbaka med lite större rörelser så att inte alltför hög värme appliceras alltför fort. Materialet svalnar mycket snabbt och denna process kan snabbas på genom att applicera kallt vatten på materialet 5-10 minuter efter slutförd applicering. Mönstrena kan användas efter att de har svalnat.

Kan jag montera lekplatsutrustning på egen hand?

Du får anlägga och installera en lekplats på egen hand. Det är viktigt att följa gällande regelverk och standards. Det är också viktigt att besiktiga utrustningen innan den nya lekplatsen tas i bruk.

Att tänka på vid anlitande av en grävfirma?

Kontakta oss gärna vid frågor gällande anläggning av lekplatser.

Hur byter jag ut gungor?

Vanligtvis så passar våra gungors kedjor i olika typer av upphängningar. Om du är osäker på om det går att byta ut dina gungor så kan du kontakta oss och skicka en bild till oss på din befintliga gungställning.

Att byta fallunderlag?

Vi kan hjälpa dig vid frågor gällande byte av fallunderlag. Vi säljer olika typer av fallunderlag såsom konstgräs, gummiplattor, träflis mm. Kontakta oss gärna så hoppas vi att vi kan vara till hjälp!

Hur bygger jag en linbana?

Vi har linbanor som kan placeras mellan 2 träd samt även linbanor med start- och slutplattform. Vajern behöver 2 meter fritt utrymme på vardera sida. Lite beroende av hur högt över mark linbanan är placerad så kan det ställas olika krav på fallunderlag. Vi rekommenderar träflis som fallunderlag för linbanor. Kontakta oss gärna för mera information om våra prisvärda linbaneprodukter.

Tips och "Best practice"


Frakter och transporter?

Vi har fördelaktiga avtal med ett flertal fraktpartners/transportbolag och försöker alltid hitta så bra fraktpriser som möjligt. Vi lagerhåller ett stort antal produkter på vårt huvudlager i Skene, söder om Borås och en del produkter finns att avhämta direkt från vårt lager.

Baksand, fallsand, grus och stenmjöl?


Var hittar jag roliga lekplatser?

Det finns ett antal tjänster på webben där du kan söka dig fram till bra lekplatser. Vissa städer i Sverige har genomfört omfattande lekplatsprogram och byggt fantastiska lekplatser på fina platser. Surfa in på exempelvis Malmö stads lekplatssida så har du utflyktsmål i Malmö för en hel vecka! Nyligen var vi med och byggde en jättefin lekplats i Linköping - Lillvalla lekplats - som vi kan rekommendera som ett utflyktsmål för dig som reser mellan Göteborg och Stockholm.

Rutschkanor och vatten?


Sarger runt lekplatser och sandlådor?

Det finns många olika typer av lösningar för att avgränsa lekplatser från omgivande miljö. Denna fråga besvaras mera utförligt inom kort. Kontakta oss gärna vid frågor kring sarger/avgränsning.

Staket och inspringningsskydd runt gungställningar?

Det finns inte något krav på att gungställningar skall vara omgärdade av staket eller annan typ av skydd. Vi brukar rekommendera lägre staket alt. inspringningsskydd med rep i miljöer där det vistas många små och stora barn tillsammans, på förskolor/skolor mm. Behoven kan se väldifgt olika ut i olika miljöer och i olika verksamheter. Kontakta oss gärna vid frågor så hoppas vi att vi kan vara till hjälp!

Tillgänglighetsanpassade lekplatser?

Vi har ett brett utbud av lekredskap för att skapa tillgänglighetsanpassade lekplatser.  Kontakta oss gärna så hjälper vi dig med frågor kring framkomlighet, orientering och kontraster, val av utrustning och fallunderlag.

Lekplatsen på vintern?

På vintern är lekplatsen ofta en bortglömd plats. Detta tycker vi är synd. En del lekredskap fungerar även på vintern och här kan både lekstugor och lägre hinderbanor ha en funktion. Vad gäller gungor och andra lekredskap med högre krav på falldämpande underlag så bör man säkra upp lekplatsen på vintern. "Dålig sand" har en tendens att samla vatten vilket på vintern innebär att vattnet i sanden fryser till is och gör underlaget mycket hårt. Med den typen av problematik vad gäller fallunderlag så rekommenderar vi att gungorna tas bort på vintern. Det är viktigt att förstå att lekplatsen även skall vara säker på vintern, vilket kan kräva särskilda åtgärder.

Vad menas med en underhållsfri lekplats?

En underhållsfri lekplats innebär att lekplatsen inte kräver ngn. typ av renovering och utbyte av lekredskap under överskådlig tid. Däremot så kan redskapen och underlaget behöva skötas om/efterses och kontrolleras/besiktigas. När vi definierar en produkt som underhållsfri så innebär det att materialen är mycket motståndskraftiga och hållbara med långa garantier och att det inte behöver bytas ut eller justeras något på lekutrustningen under den tid som garantin omfattar. Vi strävar efter att erbjuda så hög kvalitet som möjligt vad gäller de material som används i våra produkter och vi svarar gärna på tekniska frågor gällande olika materials egenskaper i olika miljöer.